Timeline

   2022-08-05 .. 2022-08-12   
NadyaFilippova
NadyaFilippova attached file Вообщения.JPG to issue 0030887
2022-08-12 04:32
NadyaFilippova
NadyaFilippova created issue 0030887
2022-08-12 04:32
NadyaFilippova
NadyaFilippova attached file затемнение enter.mp4 to issue 0030886
2022-08-12 04:30
NadyaFilippova
NadyaFilippova created issue 0030886
2022-08-12 04:30
NadyaFilippova
NadyaFilippova attached file bandicam.JPG to issue 0030885
2022-08-12 04:27
NadyaFilippova
NadyaFilippova created issue 0030885
2022-08-12 04:27
NadyaFilippova
NadyaFilippova attached file Вообщения.JPG to issue 0030884
2022-08-12 04:24
NadyaFilippova
NadyaFilippova created issue 0030884
2022-08-12 04:24
simon_sl
simon_sl attached file 0001-2.25.5_capcha.patch to issue 0007741
2022-08-11 07:21
simon_sl
simon_sl commented on issue 0007741
2022-08-11 07:21
sintaq
sintaq commented on issue 0030840
2022-08-06 13:07
sintaq
sintaq commented on issue 0030840
2022-08-06 13:02
atrol
atrol commented on issue 0030843
2022-08-06 08:50
atrol
atrol resolved issue 0030843
2022-08-06 08:50
atrol
atrol picked up issue 0030843
2022-08-06 08:50
Samuel Nitsch
Samuel Nitsch created issue 0030843
2022-08-06 07:54